เกี่ยวกับเรา

ผู้ก่อตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์การใช้โซล่าเซลล์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ผู้ผลิตและจำหน่าย
อุปกรณ์ที่เกี่ยข้องกับพลังงานทดแทน เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์โรงแรม, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ฯลฯ


คณะผู้บริหาร
นายธงชาติ  ศรีศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ  

นายอนันต์ กลับเกลื่อน 
กรรมการ