Skip to content

โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell แบตเตอรี่ Battery Inverter อินเวอร์เตอร์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เสาไฟถนน เสาไฟฟ้า - tarad.in.th


โซล่าเซลล์  พลังงานจากแสงอาทิตย์  ไฟฟรีที่สัมผัสได้
เปิดใช้งานอยู่-ใช้โซล่าเซลล์ร่วมกับไฟฟ้าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ล้าน%-อ่านต่อ
เปิดใช้งานอยู่-สร้างไฟใช้เองด้วยโซล่าเซลล์ สำหรับสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้-อ่านต่อ
Print

ใช้โซล่าเซลล์สร้างไฟใช้ร่วมกับไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าล้าน%

กรณีที่ท่านมีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว แต่ต้องการลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนระยะยาว คุ้มค่า ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่  ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุดไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 4-6 ปี (ที่ค่าไฟฟ้า 3-4 บาท/หน่วย) เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,อบต.,วัด,โรงน้ำแข็ง ,โรงเรียน,โรงสี ฯลฯ -ยินดีให้คำปรึกษา 082-024-1113  ผลงานล่าสุด-วิทยาลัยภูเขียวชัยภูมิ


เรียงลำดับ:

ประหยัดค่าไฟฟ้า 1,152 บาท/เดือน (Sharp1600w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 1,152 บาท/เดือน (Sharp1600w)

     ประหยัดค่าไฟฟ้า 1152 บาท/เดือน (1600w) ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีไ รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟทันที 1,440 บาท/เดือน (jfy 2000w)

ประหยัดค่าไฟทันที 1,440 บาท/เดือน (jfy 2000w)

     ประหยัดค่าไฟทันที 1,440 บาท/เดือน 2000วัตต์ ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ ท รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟทันที 2,160 บาท/เดือน (jfy 3000w)

ประหยัดค่าไฟทันที 2,160 บาท/เดือน (jfy 3000w)

     ประหยัดค่าไฟทันที 2,160 บาท/เดือน 3000วัตต์ ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ ท รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟฟ้า 2,554 บาท/เดือน (ABB 3300w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 2,554 บาท/เดือน (ABB 3300w)

     Grid Tiie Inverter ลดค่าไฟ 2,554 บาท/เดือน solar cell Schutten 295 Watts Poly Crystalline จำนวน x12 แผง ABB Grid Tiie Inverter 3.3K (3300w.) ใช้พื้นที่ติดตั้ง 36 ตรม. ระยะเวลาติดตั้ง 2วัน จุดคุ้มทุน 6.99 ปี ราคาสุทธิ 213,000 บาท ติดตั้งตามมาตร รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟฟ้า 2,968 บาท/เดือน (ABB 4000w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 2,968 บาท/เดือน (ABB 4000w)

     Grid Tiie Inverter ลดค่าไฟ 2,968 บาท/เดือน โซล่าเซลล์ solar cell Schutten 295 Watts Poly Crystalline จำนวน x14 แผง ABB Grid Tiie Inverter 4K (4000w.) ใช้พื้นที่ติดตั้ง 42 ตรม. ระยะเวลาติดตั้ง 3วัน จุดคุ้มทุน 6.99 ปี ราคาสุทธิ 249,000 ติดตั้งต รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟฟ้า 3,392 บาท/เดือน (ABB 4600w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 3,392 บาท/เดือน (ABB 4600w)

     Grid Tiie Inverter ลดค่าไฟ 3,392 บาท/เดือน solar cell Schutten 295 Watts Poly Crystalline จำนวน x16 แผง ABB Grid Tiie Inverter 4.6K (4600w.) ใช้พื้นที่ติดตั้ง 48 ตรม. ระยะเวลาติดตั้ง 4วัน จุดคุ้มทุน 6.88 ปี ราคาสุทธิ 280,000 ติดตั้งตามมาตรฐาน รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟทันที 3,600 บาท/เดือน (jfy 5000w)

ประหยัดค่าไฟทันที 3,600 บาท/เดือน (jfy 5000w)

     ประหยัดค่าไฟทันที 3,600 บาท/เดือน 5000วัตต์ ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ ท รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟฟ้า 4,452 บาท/เดือน (ABB 6000w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 4,452 บาท/เดือน (ABB 6000w)

     Grid Tiie Inverter ลดค่าไฟ 4,452 บาท/เดือน โซล่าเซลล์ solar cell Schutten 295 Watts Poly Crystalline จำนวน x21 แผง ABB Grid Tiie Inverter 6K (6000w.) ใช้พื้นที่ติดตั้ง 63 ตรม. ระยะเวลาติดตั้ง 5วัน จุดคุ้มทุน 6.39 ปี ราคาสุทธิ 342,000 ติดตั้งต รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟฟ้า 5,936 บาท/เดือน (ABB 8000w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 5,936 บาท/เดือน (ABB 8000w)

     Grid Tiie Inverter ลดค่าไฟ 5,936 บาท/เดือน โซล่าเซลล์ solar cell Schutten 295 Watts Poly Crystalline จำนวน x28 แผง ABB Grid Tiie Inverter 8K (8000w.) ใช้พื้นที่ติดตั้ง 84 ตรม. ระยะเวลาติดตั้ง 6วัน จุดคุ้มทุน 6.02 ปี ราคาสุทธิ 429,000 บาท ติดต รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟทันที 7,200 บาท/เดือน (jfy 10000w)

ประหยัดค่าไฟทันที 7,200 บาท/เดือน (jfy 10000w)

     ประหยัดค่าไฟทันที 7,200 บาท/เดือน 10000 วัตต์ ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ รายละเอียดสินค้า...


ประหยัดค่าไฟฟ้า 10,800 บาท/เดือน (jfy15000w)

ประหยัดค่าไฟฟ้า 10,800 บาท/เดือน (jfy15000w)

     ประหยัดค่าไฟทันที 10,800 บาท/เดือน 15000 วัตต์ ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที รายละเอียดสินค้า...  • «« หน้าแรก
  • « ย้อนกลับ
  • 1
  • ถัดไป »
  • สุดท้าย »»


แสดง #  
ผลลัพธ์ 1 - 11 จาก 11
    
http://www.tct-thai.com/images/stories/tct-thai_3-8-57.jpg
ศูนย์รวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของคนไทย
 http://www.tct-thai.com/images/stories/tct-thai_3-8-57.jpg
บริษัท ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พระนครศรีอยุธยา
วิกานดา ฉิมมาลา Tel 081-905-4811
ศิรารัตน์
ร้อยโชติ Tel 081-413-5817
ธันยพร  ชัยปัญญา Tel 083-134-0425

โทรศัพท์: 035-953-455
แฟกซ์:
035-953-433
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 9.30น.-19.30 น.

แผนที่1
   แผนที่2   www.tct-thai.com

  กรุงเทพมหานคร
อาภรณ์ แจ้งหิรัญ Tel 083-297-7120
วิชัย แสงสว่าง Tel 083-297-6864
โทรศัพท์: 0-2932-6535, 0-2932-7363-4, 0-2935-5661-2
แฟกซ์: 0-2935-5992

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 8.30น.-17.30 น.

แผนที่   www.tarad.in.th
แนะนำ-ติชม wisetair1@yahoo.com
-
ยินดีให้บริการ
- ยินดีให้คำปรึกษาทุกข้อมูลที่ต้องการ ตลอด 24ชม. Tel 082-024-1113
- ให้คำปรึกษาทุกข้อมูลที่ต้องการผ่านLINE ID: 0820241113
  Facebook     ศูนย์รวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของคนไทย

หมวดหมู่หลักค้นหาแบบละเอียด
ค้นหาระดับสูง โดยทำงานตามค่าพารามิเตอร์สินค้าขายดี

โคมไฟติดกำแพงสท้อนแสง TCT-2616-8
โคมไฟติดกำแพงสท้อนแสง TCT-2616-8

โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-2 Solar Cell & LED 6W สำรองไฟ3วัน
โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-2 Solar Cell & LED 6W สำรองไฟ3วัน

พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา TCT-2606 (20W)
พลังงานไฟฟ้าแบบพกพา TCT-2606 (20W)

โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-3 Solar Cell & LED 12W สำรองไฟ3วัน
โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-3 Solar Cell & LED 12W สำรองไฟ3วัน

โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-4 Solar Cell & LED 20W สำรองไฟ3วัน
โคมไฟถนนส่องสว่าง TCT-2616-4 Solar Cell & LED 20W สำรองไฟ3วัน


เรามี 325 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
acheter finasteridehttp://www.sust.edu/department/sta/wp-co...orlistat prix
kamagra billigpropecia reductil viagra xenical uprima cialis levitracialis 20mg priceviagra farmaciashttp://php.trinity.edu/mathtut/sites/def...viagra ou similarlevitra 10 mg costofarmacie che vendono viagralevitra schweiz
  • acheter du cialis au québecpreis viagra apothekepharmacie en ligne france la plus serieuse vente viagra
  • http://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri...kamagra kopenhttp://aco.osu.edu/sites/aco.osu.edu/pri...